واحد

زیر مجموعه

عنوان شغل

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

لینک درخواست

مدیریت

مدیریت

مدیر

کارشناس

فنی مهندسی

درخواست همکاری

جانشین

کارشناس

فنی مهندسی

درخواست همکاری

مسئول دفتر

کارشناس

مدیریت دولتی

درخواست همکاری

ثبات بایگان

کاردان

مدیریت دولتی

درخواست همکاری

تولید

ستاد

مدیر تولید

کارشناس

فنی مهندسی

درخواست همکاری

رئیس تولید پلیت

کارشناس

فنی مهندسی

درخواست همکاری

سرپرست شیفت شب

کاردان

فنی مهندسی

درخواست همکاری

کنترل خط

کارشناس

صنایع مدیریت صنعتی

درخواست همکاری

ریخته گری

استاد کار

کاردان

 درخواست همکاری

ریخته گر متخصص

دیپلم

 درخواست همکاری

خمیر مالی

استاد کار

کاردان

فنی

درخواست همکاری

اپراتور تولید خمیر مالی

دیپلم

فنی

درخواست همکاری

میکسر

کاردان

فنی مهندسی

درخواست همکاری

ساچمه زن

دیپلم

فنی

درخواست همکاری

آسیابان

دیپلم

فنی

درخواست همکاری

اسید سازی

کاردان

فنی

درخواست همکاری

پرداخت

استاد کار

کاردان

فنی

درخواست همکاری

برشکار و پرداختکار

دیپلم

فنی

درخواست همکاری

مونتاژ

سرپرست

کارشناس

فنی مهندسی

درخواست همکاری

استاد کار

کاردان

فنی

درخواست همکاری

انولوپر

دیپلم

فنی

درخواست همکاری

cos

دیپلم

فنی

درخواست همکاری

جوش بین سله ای  و پرکن

دیپلم

فنی

درخواست همکاری

رزین درب

دیپلم

فنی

درخواست همکاری

اورینگ  رزین رنگی

دیپلم

فنی

درخواست همکاری

تست نشتی

دیپلم

فنی

درخواست همکاری

فرماسیون

سرپرست فرماسیون

کارشناس

فنی مهندسی

درخواست همکاری

استادکار فرماسیون

کاردان

فنی

درخواست همکاری

اسید فیلینگ

دیپلم

فنی

درخواست همکاری

تخلیه  چیدن وانها و شستشو

دیپلم

فنی

درخواست همکاری

اپراتور

کاردان

فنی

درخواست همکاری

خنثی کن

دیپلم

فنی

درخواست همکاری

بسته بندی

مسئول

کاردان

فنی

درخواست همکاری

بسته بندی

دیپلم

فنی

درخواست همکاری