باتری اسید سربی 2 ولت هیتاکو (HITACO)

HITACO

2 ولت 200 آمپر ساعت

HITACO

2 ولت 250 آمپر ساعت

HITACO

2 ولت 420 آمپر ساعت

HITACO

2 ولت 600 آمپر ساعت

HITACO

2 ولت 1000 آمپر ساعت

HITACO

2 ولت 2000 آمپر ساعت

HITACO

2 ولت 3000 آمپر ساعت