از مشخصات بارز باتری های سیلد لید اسید سربی 12ولت می توان به عدم نیاز به مراقبت و نگهداری به واسطه تکنولوژی برتر آن ها در سیکل باز ترکیبی اکسیژن در صفحات منفی و همچنین عدم نشتی (Leak) الکترولیت در آن ها اشاره کرد.

 

دانلــــــــــود