به طور کلی باتری های سیلد لید اسید از شش بخش مجزای اصلی تشکیل شده است …

صفحات منفی:

الکترود های صفحه ای شکل هستند با ساختار شبکه ای از جنس آلیاژ سرب – کلسیم که سرب اسفنجی را به عنوان ماده فعال در خود نگه می دارد.

صفحات مثبت:

الکترود های صفحه ای شکل هستند با ساختار شبکه ای از جنس آلیاژ سرب – کلسیم که دی اکسید سرب متخلخل را به عنوان ماده فعال در خود نگه می دارد.

الکترولیت:

از اسید سولفوریک رقیق شده با ویژگی ها و افزودنی های خاص به عنوان واسطه جهت هدایت یون ها در واکنش های الکتروشیمیایی در باتری استفاده می شود.

عایق (AGM):

 عایق الکترولیت را در خود ذخیره کرده و مانع از اتصال صفحات مثبت و منفی به یکدیگر می شود که از جنس فیبر های شیشه ای که از نظر شیمیایی در الکترولیت پایدار ساخته می شوند و به دلیل تخلخل بالایشان می توانند باعث حفظ و ابقا الکترولیت شده و در نتیجه به انجام واکنش بین مواد فعال در صفحات منجر می گردد.

جلد باتری:

مواد بدنه و پوشش جلد باتری از جنس رزین ABS هستند.

ترمینال های مثبت و منفی:

ترمینال های مثبت و منفی بسته به نوع باتری از جنس آلیاژ خاص می تواند به صورت تخت، تیغه ای و یا به صورت استوانه ای (گرد) مورد استفاده قرار گیرد. آب بندی ترمینال های می تواند با طراحی که در آن مسیر های تعبیه شده به همراه چسب های قوی اپوکسی حاصل می شود.