1. مونتاژ صفحات (آماده سازی صفحات مثبت و منفی و صفحه چینی همراه جداساز ای جی ام)
 2. (شکل دهی اولیه سلهای باتری با عملیات جوشکاری  با استفاده ازجیک و فیکسچر) 
 3. جوشکاری اتصالات سری سلول‌های داخلی باتری
 4. جاسازی در بدنه تولید شده  و در پوش گذاری
 5.  کوره های خشک کن رزین های اتصالات
 6. تست نشتی بدنه قبل از تزریق اسید
 7. تزریق الکترولیت درون باتری
 8. انجام عملیات شارژ
 9. رزین کاری کاور و قطب های باتری
 10. عملیات شستشو و خشک کردن باتری ها
 11. انجام تست چهار مرحله‌ای تمامی باتری‌ها (روتین تست)
 12. نمونه برداری تصادفی از خط تولید برای تستهای موردی
 13. بسته بندی