پانزدهمین نمایشگاه برق (قدرت، الکترونیک) تجهیزات و صنایع وابسته مشهد