به طور کلی باتری‌های سیلد لید اسید از شش بخش مجزای اصلی تشکیل شده است، با هم این شش بخش را بررسی کنیم:

صفحات منفی:

الکترودهای صفحه‌ای شکل هستند با ساختار شبکه‌ای از جنس آلیاژ سرب – کلسیم که سرب اسفنجی را به عنوان ماده فعال در خود نگه می‌دارد.

صفحات مثبت:

الکترودهای صفحه‌ای شکل هستند با ساختار شبکه‌ای از جنس آلیاژ سرب – کلسیم که دی اکسید سرب متخلخل را به عنوان ماده فعال در خود نگه‌ می‌دارد.

الکترولیت:

از اسید سولفوریک رقیق شده با ویژگی‌ها و افزودنی‌های خاص به عنوان واسطه جهت هدایت یون‌ها در واکنش‌های الکتروشیمیایی در باتری استفاده می‌شود.

عایق (AGM):

 عایق الکترولیت را در خود ذخیره کرده و مانع از اتصال صفحات مثبت و منفی به یکدیگر می‌شود که از جنس فیبرهای شیشه‌ای که از نظر شیمیایی در الکترولیت پایدار ساخته می‌شوند و به دلیل تخلخل بالایشان می‌توانند باعث حفظ و ابقا الکترولیت شده و در نتیجه به انجام واکنش بین مواد فعال در صفحات منجر می‌گردد.

جلد باتری:

مواد بدنه و پوشش جلد باتری از جنس رزین ABS هستند.

ترمینال‌های مثبت و منفی:

ترمینال‌های مثبت و منفی بسته به نوع باتری از جنس آلیاژ خاص می‌تواند به صورت تخت، تیغه‌ای و یا به صورت استوانه‌ای (گرد) مورد استفاده قرار گیرد. آب بندی ترمینال‌ها می‌تواند با طراحی که در آن مسیرهای تعبیه شده به همراه چسب‌های قوی اپوکسی حاصل می شود.